News


Class Schedule Odd Semester 2023 - 2024

Jumat, 1 September 2023

University

Read More...

Class Schedule Even Semester 2022-2023

Selasa, 28 Februari 2023

University

Read More...

End Semester Exam Schedule (UAS) - Odd Semester 2022-2023

Minggu, 18 Desember 2022

General

End Semester Exam Schedule (UAS) - Odd Semester 2022-2023 Read More...